Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet suojaamaan osallistujien yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää.
Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin sekä kilpailussa pyydettyihin tietoihin. 
Käytämme kilpailussa pyydettyjä tietoja ainoastaan kilpailun arvioinnissa ja analysoinnissa. Siinä pyydetyt henkilötiedot poistetaan välittömästi kilpailun päätyttyä 16.11.2023.

Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy:n seloste henkilötietojen keräämisestä HumanPower23-kilpailussa ja humanpower23.fi -sivustolla.

Päivitetty viimeksi: 2023-15-10

Tietosuojasi on meille tärkeää. Tässä dokumentissa kerrotaan, mitä henkilötietoja Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy (myöhemmin Hälsa) voi kerätä sinusta, kun käytät HumanPower23 verkkosivuja ja osallistut kilpailuun. Tällä tietosuojalausekkeella varmistamme noudattavamme EU:n yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) turvallisuus- ja yksityisyyssäännöksiä sekä Suomen lakia.

Hälsa toimii Euroopan unionin tietosuojalakien ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Hälsa käsittelee henkilötietoja hyvän käsittelytavan mukaisesti ja tietoturvallisin välinein. Tässä dokumentissa kerrotaan lisäksi HumanPower23 verkkosivustojen käyttöehdoista. Kaikki oikeudet HumanPower23 verkkopalveluihin ja verkkosivuihin sekä niiden sisältöihin pidätetään. Käyttämällä HumanPower23 verkkosivuja sitoudutte noudattamaan tämän dokumentin ehtoja. Kehotamme lukemaan dokumentin kokonaisuudessaan ennen verkkosivujen tai verkkopalveluiden käyttöä.

Palveluntuottaja ja rekisterinpitäjä:

Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
045 631 4322
info@halsa.fi
Y-tunnus: 2796500-5

Henkilötietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö:
Mari Sydänmaanlakka-Koivulahti
puh. 040 539 4349
mari.sydanmaanlakka@halsa.fi

Sähköisissä ympäristöissä keräämämme henkilökohtaiset tiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan informaatiota, josta luonnollinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Informaatio voi olla esimerkiksi kirjallisessa, kuvallisessa tai digitaalisessa muodossa. Henkilötietojen lisäksi asiakkaasta voidaan kerätä myös yksilöimätöntä ja tunnisteetonta tietoa, kuten käyttöjärjestelmiin tallentuvaa dataa.

Henkilötietoja voivat olla esimerkiksi nimitiedot, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutukseen liittyvät tiedot ja muut tarvittavat taloudelliset tiedot, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista sekä niihin liittyvistä muutoksista, sekä muut asiakassuhteeseen tai tilauksiin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä sähköisten alustojen kautta, esimerkiksi kyselyiden, verkkolomakkeiden tai yhteydenottopyyntöjen kautta.

Hälsa käyttää keräämiään tietoja kilpailun arviointiin ja tulosten analysointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös laskutukseen, yhteydenpitoon ja asiakassuhteen hallinnointiin.

Lisäksi Hälsa voi käyttää keräämiään tietoja tutkimustyöhön. Tutkimuksissa käytetty tieto anonymisoidaan. Tällöin tunnistettavuus estetään peruuttamattomasti. Tutkimustyössä käytettävät tiedot eivät siten ole palautettavissa yksittäistä luonnollista henkilöä tunnistavaksi tiedoksi.

Kuinka käytämme henkilökohtaisia tietoja

Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisin välinein ja järjestelmin. Pääsy henkilötietojen tarkasteluun on rajoitettu vain sellaisille henkilöille, joille henkilötietojen tarkastelu on tarpeellista työn suorittamiseksi.

Henkilötietoja sisältävät tiedot on lähetettävä turvallisella yhteydellä. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista.

Tietojen luovutus

Kilpailuun liittyviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Asiakkaiden tietoja voi käydä ilmi luotetuille kolmansille osapuolille esimerkiksi laskutuksen yhteydessä (mm. pankkijärjestelmät), kirjanpidollisissa toimissa (mm. tilitoimisto) tai perintätoimissa (mm. verottaja, ulosottotoimisto sekä viranomaiset).

Henkilökohtaisten tietojen katselu ja hallinta

Yritys voi keskeyttää sähköisten palvelualustojen käytön esimerkiksi huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Evästeet ja vastaavat tekniikat

Hälsa käyttää HumanPower23 sivulla evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkopalveluiden tarjoamiseen ja tietojen keräämiseen. Evästeiden avulla Hälsa voi mm. analysoida sivustojen toimintaa.

Hälsa sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyssä käytettävien laitteiden ja järjestelmien tietoturvallisuudesta. Hälsa ei kuitenkaan vastaa esimerkiksi sellaisten pankkien tai tilitoimistojen tietoturvasta, jotka saattavat välillisesti käsitellä yrityksen asiakastietoja.

Tietosuojaoikeudet

Hälsan asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

Jokaisella yrityksen asiakkaalla on oikeus pyytää tietoonsa tästä säilytetyt henkilötiedot, vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö vaatii tästä tallennettujen tietojen tarkastamista tai oikaisua, tulee pyyntö tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa.

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista yrityksen käytöstä. Henkilö voi myös pyytää tietojensa käytön rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määräämissä puitteissa. Myös nämä pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa.

Lisätietoja:
Mari Sydänmaanlakka-Koivulahti
mari.sydanmaanlakka@halsa.fi
puh. 040 539 4349
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki